Schoolplan

Het schoolplan is het strategisch beleidsplan waarin we onze ambities voor de komende vier jaar beschrijven. De gemaakte keuzes zijn gebaseerd op de uitkomsten (en besprekingen) van onder andere de tevredenheidsonderzoeken, de quickscan, de slerkte-zwakteanalyse. Natuurlijk hebben we daarin ook de strategische beleidsagenda van Proloog meegenomen.

Jaarlijks wordt het schoolplan uitgewerkt in een jaarplan waarin specifieke veranderingsonderwerpen en -doelen worden opgesteld. Het schoolplan is in samenwerking met de medezeggenschapsraad opgesteld.

Klik hieronder voor het Schoolplan 2023-2027.

 

 

Integraal Kindcentrum

Wij zijn een Integraal Kindcentrum voor 2 tot 12-jarigen in de wijk Zuiderburen. Een plezierige en respectvolle omgang met elkaar vinden wij belangrijk. Op IKC Wynwizer willen we kinderen een goede basis bieden voor de toekomst.
Meer informatie

Speelleergroep

De speelleergroep wordt verzorgd door Sinne kinderopvang en is voor peuters vanaf 2 jaar. De pedagogisch medewerkers van de speelleergroep en de leerkrachten van groep 1/2 werken nauw met elkaar samen. Dit zorgt voor een doorgaande leerlijn én een goede start in groep 1.
Meer informatie

Basisschool

Iedereen is welkom! Wij willen onze leerlingen niet alleen de nodige kennis en vaardigheden bijbrengen, maar ook een veilige, plezierige plek waar ze samen leren leven. De juiste uitdaging bieden en het leren van verantwoordelijkheid dragen zijn belangrijke pijlers.
Meer informatie

Buitenschoolse opvang

Iedere dag bieden we voor- en naschoolse opvang, verzorgd door Sinne Kinderopvang. De VSO is open vanaf 7.30 uur tot 8.20 uur. Van 14.15 tot 18.30 uur is er BSO. Tijdens schoolvakanties en op schoolvrije dagen is de BSO de hele dag geopend.
Meer informatie