Oudervereniging

De oudervereniging is de vereniging van alle ouders/verzorgers van IKC Wynwizer. De oudervereniging organiseert, in nauw overleg met de leerkrachten, activiteiten zoals het Sinterklaasfeest, het kerstfeest, Blij ei feest, Koningsdag, Avondvierdaagse, de Beweegweek, het Jubileumfeest en de laatste schooldag.

Leden ouderraad

Onderstaande personen zijn lid van de ouderraad:

  • Jolanda Kuijvenhoven (voorzitter)
  • Eline ten Kate (penningmeester)
  • Marcella van der Werf (secretaris)

Zij zijn verantwoordelijk voor de coördinatie van de activiteiten. Daarnaast zijn zij de contactpersonen met school en de klassenouders en zorgen ze voor het innen van de vrijwillige ouderbijdrage.  

Organisatie activiteiten

De verschillende activiteiten worden ieder schooljaar verdeeld over de groepen. De organisatie en uitvoering van de activiteiten wordt verzorgd door de klassenouders die gekoppeld zijn aan de betreffende groepen. Daarnaast bevordert de klassenouder het contact tussen de ouders en de leerkracht.

Vrijwillige ouderbijdrage

U bent automatisch lid van de oudervereniging als u de vrijwillige ouderbijdrage betaalt. De ouderbijdrage is vastgesteld op €25,00 per kind. De kosten voor het schoolreisje en schaatsen zijn niet bij dit bedrag inbegrepen. De vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks geïnd via een automatische incasso. Het machtigingsformulier kunt u opvragen door een mail te sturen naar ov.wynwizer@proloog.nl.

Contact met de OR

Voor meer informatie, vragen en/of opmerkingen of wanneer u zich wilt aanmelden als bestuurslid, kunt u terecht bij de leden van de raad. Dit kan persoonlijk of door een mail te sturen naar: ov.wynwizer@proloog.nl

 

Integraal Kindcentrum

Wij zijn een Integraal Kindcentrum voor 2 tot 12-jarigen in de wijk Zuiderburen. Een plezierige en respectvolle omgang met elkaar vinden wij belangrijk. Op IKC Wynwizer willen we kinderen een goede basis bieden voor de toekomst.
Meer informatie

Speelleergroep

De speelleergroep wordt verzorgd door Sinne kinderopvang en is voor peuters vanaf 2 jaar. De pedagogisch medewerkers van de speelleergroep en de leerkrachten van groep 1/2 werken nauw met elkaar samen. Dit zorgt voor een doorgaande leerlijn én een goede start in groep 1.
Meer informatie

Basisschool

Iedereen is welkom! Wij willen onze leerlingen niet alleen de nodige kennis en vaardigheden bijbrengen, maar ook een veilige, plezierige plek waar ze samen leren leven. De juiste uitdaging bieden en het leren van verantwoordelijkheid dragen zijn belangrijke pijlers.
Meer informatie

Buitenschoolse opvang

Iedere dag bieden we voor- en naschoolse opvang, verzorgd door Sinne Kinderopvang. De VSO is open vanaf 7.30 uur tot 8.20 uur. Van 14.15 tot 18.30 uur is er BSO. Tijdens schoolvakanties en op schoolvrije dagen is de BSO de hele dag geopend.
Meer informatie