Medezeggenschapsraad (MR)


De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk ingestelde raad op de basisschool. In de MR kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van het IKC. De MR heeft vaak een adviserende rol, bijvoorbeeld bij onderwerpen als huisvesting van het IKC en hoe de voor- en naschoolse opvang wordt georganiseerd. Op een aantal punten heeft de MR ook instemmingsrecht. Denk hierbij aan onderwerpen als het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement.  

MR Leden

De MR van onze school bestaat uit vier teamleden en vier ouders. De directeur is adviserend lid.

Hieronder verschijnen binnenkort foto's van onze MR

Ouders

Eelkje Nicolai
Voorzitter
Peter Doevenspek
Diederick Boomsma
Jeroen Wijkstra

Medewerkers

Jolanda Jepma
Agnes Groot
Marjanne Sikkema
Wessel Roelevink

Vergaderingen

De MR vergadert jaarlijks acht keer. Via berichtgeving op het ouderportaal MijnSchool informeren we u over belangrijke punten, besproken in de MR. Wanneer u als ouder onderwerpen heeft waar u ideeën of zorgen over heeft, dan kunt u deze op de agenda laten plaatsen. Hiervoor kunt u rechtstreeks contact zoeken met één van de MR leden of door een mail te sturen: mr.wynwizer@proloog.nl. Na de eerstvolgende vergadering ontvangt u een terugkoppeling van uw ingebrachte punt.

GMR

Naast de MR is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR houdt zich bezig met het bovenschoolse beleid van Proloog, de scholenkoepel voor openbaar basisonderwijs in de gemeente Leeuwarden.
 

Integraal Kindcentrum

Wij zijn een Integraal Kindcentrum voor 2 tot 12-jarigen in de wijk Zuiderburen. Een plezierige en respectvolle omgang met elkaar vinden wij belangrijk. Op IKC Wynwizer willen we kinderen een goede basis bieden voor de toekomst.
Meer informatie

Speelleergroep

De speelleergroep wordt verzorgd door Sinne kinderopvang en is voor peuters vanaf 2 jaar. De pedagogisch medewerkers van de speelleergroep en de leerkrachten van groep 1/2 werken nauw met elkaar samen. Dit zorgt voor een doorgaande leerlijn én een goede start in groep 1.
Meer informatie

Basisschool

Iedereen is welkom! Wij willen onze leerlingen niet alleen de nodige kennis en vaardigheden bijbrengen, maar ook een veilige, plezierige plek waar ze samen leren leven. De juiste uitdaging bieden en het leren van verantwoordelijkheid dragen zijn belangrijke pijlers.
Meer informatie

Buitenschoolse opvang

Iedere dag bieden we voor- en naschoolse opvang, verzorgd door Sinne Kinderopvang. De VSO is open vanaf 7.30 uur tot 8.20 uur. Van 14.15 tot 18.30 uur is er BSO. Tijdens schoolvakanties en op schoolvrije dagen is de BSO de hele dag geopend.
Meer informatie